Közhasznúsági jelentés - 2011

A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET,

ILLETŐLEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET
 

Népfőiskola Alapítvány

 

Közhasznú szervezet

(6065 LAKITELEK, FELSŐALPÁR 3.)

 

 

 

 

2011. évi közhasznú jelentése


 

Lezsák Sándor
Kuratórium elnöke

 

Beszámoló A Közhasznú Tevékenységről


(1997. CLVI. évi tv 19.§ (3) g.)

 

 

A Népfőiskola Alapítvány 1992. évben lett alapítva és 2004. évtől a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk. 93/1992 /38. számú végzése alapján közhasznú szervezetként működik.

A közhasznúság célja:

 

 • Az esélyegyenlőség javítása
 • Felnőttképzés
 • Régi népfőiskolai hagyományok alapján: falvak, elmaradott kistérségek lakói részére a szellemi és testi gyarapodás (tanulás, sport) és a művelődési, önkifejezési formák megteremtése, a helyi és regionális önszerveződő csoportok felkarolása, részükre hely biztosítása
 • Céljaink között kiemelkedő szerepet kapott a mozgás és más fizikai korlátokkal élő speciális szükségletű csoportok programjainak segítése

 

Programjaink

A 2011. évben tervezett és megvalósított célszerinti programjainkról az alapítvány honlapján (www.lakitelek.hu/nepfoiskola) részletesen beszámolunk.
 

A Népfőiskola Alapítvány az Alapító Okiratában lefektetett alapelvek szerint működik.

Kezelő szerve a Kuratórium.

 

Számviteli Beszámoló


2011. évi egyszerűsített éves beszámoló alapján

 

A Kuratórium az alaptevékenység (célszerinti) megvalósítása érdekében a funkcionális (gazdálkodási, munkaügyi, könyvvezetési és adózási) feladatok ellátására úgynevezett központi ügyintéző szervezetet tart fenn és az alapító okiratában foglalt elveknek megfelelően vállalkozási tevékenységet is működtet.

Az Alapítvány:

 

 • a Kuratórium által kiadott irányelvek figyelembe vételével elkészített éves költségvetés keretei között gazdálkodik
 • a célok megvalósításához rendelkezik a legszükségesebb személyi és tárgyi feltételekkel
 • a feladatok elvégzéséhez éves szinten 45-50 fő alkalmazottat foglalkoztat (a dolgozók 60%-a nő)
 • a tevékenységekhez szükséges épületeket, építményeket (vendégház, étterem, uszoda, előadótermek és irodák) kezelői szerződéssel bérli, míg az egyéb gépi és más eszközök az alapítvány tulajdonát képezik
 • számviteli beszámolója a többször módosított számviteli törvény és a vonatkozó, többször módosított kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével lett elkészítve (ehhez a könyvvizsgáló tiszta záradékot adott ki).

 

Vagyoni Helyzet


Az Alapítvány vagyoni helyzetét a számviteli beszámoló mérlege mutatja.

 

Vagyoni mérleg

(összegek ezer Ft-ban)

Eszközök

2010

2011

Források

2010

2011

Tárgyi eszközök

114 644

98 739

Saját tőke Ebből alapítói vagyon 50 e Ft

10 848

71 052

Ebből: Beruházások

26 945

28 407

Kötelezettségek

108 963

64 749

Készletek

808

1 186

Átmenő passzívák

4 155

7 966

Pénzügyi eszközök

6 950

43 005

 

 

 

Átmenő aktívák

1 564

837

 

 

 

Összesen:

123 966

143 767

Összesen:

123 966

143 767


Az Alapítvány vagyoni helyzete korábbi évhez, évekhez képest jelentősen javult. Az alapítvány 2010. évben egy budapesti ingatlanhoz jutott hagyatékként, melyet ebben az évben értékesített és annak értékével csökkenteni tudta a kötelezettségeit.

 

Pénzügyi Helyzet


Az Alapítvány pénzügyi helyzetét a számviteli beszámoló mérlege mutatja

 

Pénzügyi mérleg

(összegek ezer Ft-ban)

Eszközök

2010

2011

Források

2010

2011

Követelések

 

 

Kölcsönök

 

 

Vevők

1 531

2 215

Éven belüli

69 257

37188

Előleg

1 200

0

Éven túli

0

0

Ellátmányok

85

85

Szállítók

21 314

17 068

Pénzeszközök

357

39 419

Adó tartozások

13 168

5 450

Munkavállalók előlege

25

0

Munkavállalók járandósága

4 564

5043

Egyéb követelés

3 752

1 286

Nyugdíjpénztárak

390

0

Összesen

6 950

43 005

Összesen

108 963

64 749

Pénzügyi hiány:

102 013

21 744

 

 

 


Finanszírozás

 • az Alapítvány 2011. évi pénzügyi gazdálkodása 21 744 Ft hiánnyal zárt, amely az előző évinek 21 %-a. Az előző évhez képest jelentős javulás történt.

Az Alapítvány 2011-ben költségvetési támogatásban részesült, amely lehetővé tette az alapítvány zavartalan működését és ezzel több program, rendezvény került megvalósításra, így célszerinti tevékenységből származó bevételek is növekedtek.

 

Költségvetési Támogatás Felhasználása


 

Támogató szervezet: Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Támogatás jogcíme: az alapítvány működési célú támogatása, valamint a Kárpát-medencei népfőiskolai programok finanszírozása.

A támogatások kiutalásának időpontjai:

2011.02.09.

82 500 000 Ft

(100836-9/2011. szerződés)

2011.04.12.

82 500 000.Ft

(100836-9/2011. szerződés)

2011.07.21.

82 500 000 Ft

(100836-9/2011. szerződés)

2011.12.09.

23 100 000 Ft

(100836-9/2011. szerződés)

2011.12.09

60 000 000 Ft

(119728/2011. szerződés)

 

Támogatás felhasználásának végrehajtási ideje: 2011.01.01.-2011.12.31.

 

Összesített pénzügyi elszámolás: (adatok Ft-ban)

Költségek megnevezése

100836-9/ 2011
szerződés

119728/2011
szerződés

Bérköltség és egyéb személyi jellegű

101 457 943

8 473 153

Munkaadót terhelő járulékok

26 371 269

2 239 682

Anyagköltség

47 252 174

16 998 277

Szellemi tevékenység költségei, szakértői díj

10 027 258

2 219 854

Rezsi költségek

25 047 483

3 320 623

Szállítási, utazási költségek

11 911 566

1 699 665

Egyéb szolgáltatások

20 756 008

5 979 310

Egyéb dologi kiadás

3 133 500

18 875 166

Beruházás

24 642 799

194 270

Összesen

270 600 000

60 000 000


Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2012. február 28-ig, az elszámolás határidejéig megtörtént.

A Népfőiskola 1992 óta szerzett tapasztalataira építve célul tűzte ki egy Kárpát-medencei Népfőiskola Hálózat kiépítését. A költségvetési támogatás tette és teszi lehetővé, hogy a megvalósítást.  Ez a Hálózat alapvetően 3 formára épülne: térségi, járási és helyi intézmények létrehozására, aminek segítségével a Kárpát-medence egészében elérhetővé válna a népfőiskolai oktatás és képzés, a kulturális, vallási és nemzeti sajátosságaink megőrzése.

Ennek előkészítő munkálatai 2011-ben elsősorban a tervezés, a helyszínek kiválasztása és az ott élő, szervezésre, közösségteremtésre alkalmas személyek felkészítésére összpontosítottak. Ehhez a szervező munkához létrehoztuk a Kárpát-medencei Népfőiskolai Terepfelmérő Munkacsoportot (KÁNTEM), aminek a tagjai részletes felmérést készítettek az adott települések infrastruktúrájáról és a népfőiskolai célokra vonatkozó fogadókészségről.

Emellett Lakiteleken létrehoztunk két kollégiumot (Balázs Ferenc Kollégium és Wesselényi Miklós Kollégium), ahol a lehetséges helyszínek szervezőit készítjük fel a későbbi együttműködésre, illetve megismertetjük velük céljainkat, törekvéseinket. A kollégiumok mellett egy-egy településről kisebb delegációkat is fogadtunk év közben, ők elsősorban a mindennapi működésről kaptak ízelítőt.

A Hálózati Stratégia célja, hogy a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, mint központ biztosítsa a szakmai hátteret a leendő népfőiskolák számára, akik önálló gazdasági egységként működve lefedik a Kárpát-medence lakosságát.

Tervek szerint 14 új népfőiskola indul a Kárpát-medencében, ebből hét magyarországi, három erdélyi, két felvidéki, egy kárpátaljai és egy délvidéki.

A népfőiskolai hálózat kibővítése egy 2020-ig szóló stratégiai program.

 

Támogatások Költségvetési Támogatáson Kívül


 

Az alapítványnál a bevételek egymáshoz viszonyított aránya jelentősen megváltozott. Korábbi években a vállalatoktól, társas vállalkozásoktól kapott támogatások tették lehetővé, hogy az alapító okiratban megfogalmazott céljait meg tudja valósítani az alapítvány.

A költségvetési támogatás és a gazdasági élet kedvezőtlen változásai eredményezték a közületi támogatások drasztikus csökkenését.

 

Azonban jólesően nyugtázhatjuk,

 • hogy céljainkkal több magánszemély azonosult és összesen 6 376 000 Ft támogatást nyújtott,
 • személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlók összesen 972 926 Ft-tal támogatták céljaink megvalósítását,
 • vállalkozások, társas vállalkozások támogatása 370 000 Ft,
 • külföldi támogatói kör 473 000 Ft-tal segítette programjaink megvalósítását,
 • a célszerinti tevékenységünkből származó bevétel ebben az évben 51 895 000 Ft volt.

 

Támogatóinknak köszönőlevél formájában fejeztük ki
hálánkat a segítségért.
A Kuratórium ezúton is köszönetét fejezi ki.

 

A Gazdálkodás Számszerű És Tartalmi Bemutatása


Az alapítvány célszerinti alaptevékenységet és vállalkozási
tevékenységet is végez.

 

A gazdálkodás belső kereteit a Kuratórium által kiadott költségvetési irányelvek szerint összeállított és a Kuratórium által jóváhagyott éves költségvetés határozza meg.

 

Közhasznú (alap) tevékenység

Az alapítvány több mint 80 programot szervezett és valósított meg (1. sz. melléklet).

A programonkénti pénzügyi eredmény indoklása:

Bevételek

424 215 ezer Ft

Kiadások

339 438 ezer Ft

Pénzügyi eredmény

84 777 ezer Ft

 

 

bevételekből a támogatás 339 498 ezer Ft.

Ebből:

Központi költségvetésből

330 600 ezer Ft

SZJA 1%-a

943 ezer Ft

Magánszemélyektől

6 376 ezer Ft

Pályázaton elnyert

300 ezer Ft

Belföldi szponzoroktól

806 ezer Ft

Külföldi szponzoroktól

473 ezer Ft

kiadások a közvetlen költség felhasználásokon kívül tartalmazzák a számviteli törvény és a belső szabályzataink előírásai szerint felosztott belső szolgáltatások és működési kiadások összegeit is.

Anyagi ráfordítások

127 839 ezer Ft

Személyi jellegű ráfordítások

142 732 ezer Ft

Értékcsökkenési leírás

4 782 ezer Ft

Egyéb ráfordítás

64084 ezer Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai

1 ezer Ft

 

 

 

 

Vállalkozási tevékenység

 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet az Alapító Okirat és a vonatkozó törvényi keretek között végez.

A vállalkozási tevékenység kizárólag az alapítványi programok által le nem kötött eszköz és személyi kapacitás kihasználása érdekében történik.

 

A vállalkozás pénzügyi eredményének indoklása:

Bevételek

18 219 ezer Ft

Kiadások

42 792 ezer Ft

Pénzügyi eredmény

-24 573 ezer Ft

A kiadások a tevékenységek közvetlen költség felhasználásán túl tartalmazzák a számviteli törvény és a belső szabályzataink előírása szerint felosztott belső szolgáltatások és működési kiadások összegeit is.

Anyag jellegű ráfordítások

18 312 ezer Ft

Személyi jellegű ráfordítások

19 489 ezer Ft

Értékcsökkenési leírás

1 426 ezer Ft

Egyéb ráfordítás

3 565 ezer Ft

 

 

 

Vezető tisztségviselőinknek nyújtott juttatások

 

Az alapítványnál a vezető tisztségviselőknek juttatás jogcímen kifizetés nem volt 2011. évben.

Lakitelek, 2012. május 22.

 

Lezsák Sándor
a Kuratórium elnöke